GOHAR ENERGY SIRJAN Co.

آگهی فراخوان شماره ۱۴۰۲/۰۱/ف با موضوع ” شناسایی شرکت های مشاور توانمند در خصوص انجام مطالعات فنی و اقتصادی، تعیین ظرفیت و مکان یابی بهینه احداث نیروگاه تجدید پذیر”

تاریخ انتشار آگهی یکشنبه 1402/08/21 آخرین مهلت در متن آگهیشرکت گهر انرژی سیرجان در نظر دارد به منظور ” انجام مطالعات فنی و اقتصادی، تعیین ظرفیت و مکان یابی بهینه احداث نیروگاه تجدید پذیر” اقدام به شناسایی و ارزیابی شرکتهای مشاور واجد شرایط نماید. لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد فراخوان به وب سایت […]