GOHAR ENERGY SIRJAN Co.

سنکرون واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی گهران سیرجان با شبکه سراسری برق

خش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی گهران در ساعت 21:16 روز شنبه مورخ 98/04/22 با شبكه سراسري سنكرون گرديد. نیروگاه با ظرفیت اسمی 492 مگاوات با سرمایه گذاری شرکت گهر انرژی سیرجان احداث شده است. واحدهای این پروژه شامل دو بلوک سیکل ترکیبی است که تاکنون یک بلوک آن اجرا شده است.ظرفیت واحدها شامل چهار واحد […]