سهامداران

جدول مشخصات و درصد مالکیت صاحبان محترم سهام شرکت گهر انرژی سیرجان ( سهامی خاص)

 

ردیفسهامدارانتعداد سهامدرصد سهام
1شرکت معدنی وصنعتی گل گهر (سهامی عام )20,399,999,20051.1
2شرکت تولید و توسعه پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه (سهامی خاص)9,800,000,00024.5
3شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر (سهامی خاص)9,799,600,00024.4
4شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید(سهامی عام)400,0000.00001
5شرکت سنگ آهن گهر زمین(سهامی عام)4000.00000001
6شرکت سرمایه گذاری توسعه گل گهر(سهامی خاص)4000.00000001
40,000,000,000100