سهامداران

جدول مشخصات و درصد مالکیت صاحبان محترم سهام شرکت گهر انرژی سیرجان ( سهامی خاص)

 

ردیفسهامدارانتعداد سهامدرصد سهام
1شرکت معدنی وصنعتی گل گهر (سهامی عام )484499981051.1
2شرکت تولید و توسعه پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه (سهامی خاص)232750000024.5
3شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر (سهامی خاص)232740500024.4
4شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید(سهامی عام)950000.00001
5شرکت سنگ آهن گهر زمین(سهامی عام)950.00000001
6شرکت سرمایه گذاری توسعه گل گهر(سهامی خاص)950.00000001
9500000000100