اعضای هیئت مدیره

اعضای هئیت مدیره شرکت گهر انرژی سیرجان ( سهامی خاص)

 

ردیف مشخصات سمت به نمایندگی از طرف
1 آقای محمد رضوانی مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام)
2 آقای مجتبی عرب یعقوبی عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر (سهامی خاص)
3 خانم نسرین امینی زاده عضو هیئت مدیره شرکت تولید و توسعه پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه (سهامی خاص)
4 آقای محمد زمانی بابگهری رئیس هیئت مدیره شرکت سنگ آهن گهر زمین (سهامی عام)
5 آقای مهدی مکی آبادی عضو هیئت مدیره شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر (سهامی خاص)