اعضای هیئت مدیره

اعضای هئیت مدیره شرکت گهر انرژی سیرجان ( سهامی خاص)

 

ردیف

مشخصات

 سمت

به نمایندگی از طرف

1

آقای محمد رضوانی

مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام)

2

آقای حمیدرضا کریمی

رئیس هیئت مدیره

شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر (سهامی خاص) 

3

 خانم نسرین امینی زاده

عضو هیئت مدیره

شرکت تولید و توسعه پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه (سهامی خاص)

4

آقای محمد زمانی

عضو هیئت مدیره

شرکت سنگ آهن گهر زمین (سهامی عام)

5

آقای مهدی مکی آبادی 

عضو هیئت مدیره

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر (سهامی خاص)